Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลด้านแรงงานที่สำคัญจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชากรรวม 219,593 คน
คนวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป 219,593 คน

1. กำลังแรงงาน 147,005 คน

1.1 คนมีงานทำ 11,116 คน
1.2 คนว่างงาน 1,553 คน
1.3 คนรอฤดูกาล – คน

2. ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 72,588 คน
คนอายุต่ำกว่า 15 ปี 27,229 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

โรงงาน 377 แห่ง คนงาน 2,534 คน
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

TOP