Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย 48 คน
1. มาตรา 7 7 คน
2. นำเข้า 2 คน
3. ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 39 คน
     
แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นการชั่วคราว 111 คน
1. สัญชาติพม่า 17 คน
2. สัญชาติลาว 93 คน
3. สัญชาติกัมพูชา 1 คน
     
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ    
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2554    

TOP