Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563 – 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการประชุม เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

TOP