Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมพนักงานราชการเฉพาะกิจ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

TOP