Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสรายปี (มกราคม – ธันวาคม 2562)

TOP