Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นาย บวร ดรุณสนธยา

  นาย บวร ดรุณสนธยา

  แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  • นาง ชฎากร หงษ์แก้ว

   นาง ชฎากร หงษ์แก้ว

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นาย โกเศศ สมคิด

    นาย โกเศศ สมคิด

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นาง วรรณิภา นักธรรม

     นาง วรรณิภา นักธรรม

     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลแรงงาน
    • นาย สุทธิพงษ์ บุญวงศ์

     นาย สุทธิพงษ์ บุญวงศ์

     พนักงานขับรถ
    • นางสาว ดารณี มานะพระ

     นางสาว ดารณี มานะพระ

     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
    • นาง จินดา พิสุทธิ์

     นาง จินดา พิสุทธิ์

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
TOP