Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้สำรวจ

มีจำนวน   219,593 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

แรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

มีจำนวน    17,794   คน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

คนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

มีจำนวน    72    คน

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณเดือนกันยายน 2560

TOP