Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

pll_content_description

ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม ๒๕๖3

—————————-

๑. โรงแรมนครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 86/1 ม.10 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ทำกิจการที่พักทั้งรายวันและรายเดือน มีนางสาวลดารัตน์ ศรีสะอาด เป็นผู้ให้ข้อมูล ขณะที่คณะชุดตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเข้าตรวจพบแรงงานไทยจำนวน 5 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 4 ราย ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการทำประกันสังคมมาตรา 40

 

  1. หจก.ปิยภัทธ์ ปิโตรเลียม (กิจการปั๊มน้ำมัน) ตั้งอยู่เลขที่ 116 ม.7 ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ทำกิจการปั๊มน้ำมัน PT มีนายปิยะพัทธ์ วงค์คำจันทร์ เจ้าของกิจการเป็นผู้ให้ข้อมูล ขณะที่คณะชุดตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเข้าตรวจพบแรงงานไทย จำนวน 3 ราย เป็นหญิงทั้งหมด ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการทำประกันสังคมมาตรา 40

 

  1. ร้านนำโชค (หมูกะทะ) ตั้งอยู่เลขที่ 134 ม.2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ทำกิจการร้านอาหารหมูกะทะ มีนายนำโชค หลวงแก้ว เจ้าของกิจการเป็นผู้ให้ข้อมูล ขณะที่คณะชุดตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเข้าตรวจพบแรงงานไทย จำนวน 6 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 3 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 3 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 2 ราย ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการทำประกันสังคมมาตรา 40
TOP