Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน การป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ณ จังหวัดเลย

 

TOP