Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปเล่มดัชนีชี้วัดจังหวัดอำนาจเจริญ ...

Mol-Thailand

โปรสเตอร์ การค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน ...

วันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

Mol-Thailand

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ...

Mol-Thailand

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

Mol-Thailand

TO BE NUMBER ONE ...

TOP