Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสรายปี (มกราคม – ธันวาคม 2564)

pll_content_description

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสรายปี (มกราคม – ธันวาคม 2564)

TOP