Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) ...

รายงานสถานการร์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ...

TOP