Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2555) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ รายปี 2554 (มกราคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2554) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2554) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2554) ...

TOP