Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณืแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 3/2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ...

สถานการณืแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 2/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ...

สถานการณืแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 2/2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม – ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (กรกฏาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ...

TOP