Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2556 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2556) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานประจำปี 2555 (มกราคม – ธันวาคม 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555) ...

TOP